TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
Liên đoàn Lao động thành phố Sóc Trăng tổ chức Hội nghị triển khai nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Ngày 11/01/2019 Liên đoàn Lao động thành phố Sóc Trăng tổ chức Hội nghị triển khai nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam cho trên 90 Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn trực thuộc, nhất là Công đoàn khu vực ngoài nhà nước tham gia học tập, nhằm hiểu rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm, để vận dụng kiến thức vào thực tiển công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNLĐ thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và Nghị quyết Công đoàn ở cơ sở.
     Tại hội nghị, các đại biểu nghiên cứu 05 nội dung Chuyên đề Nghị quyết,  mỗi chuyên đề xác định chủ đề trọng tâm, định hướng triển khai, tổ chức thực hiện về đổi mới xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công quần chúng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công đoàn trong tình hình mới. Nội dung trọng tâm xây dựng nguồn lực tài chính, công tác thông tin tuyên truyền vận động công nhân, viên chức lao động trong tổ chức công đoàn…. nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, vai trò tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, phong trào công nhân, viên chức, lao động có bước phát triển mới, sáng tạo, đóng góp vào việc thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động vững mạnh trong thời gian tới.
 
 
     Với tinh thần “Đổi mới – dân chủ - Đoàn kết – trách nhiệm”, Nghị Đại hội Công đoàn Việt Nam thể hiện ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, người lao động, khẳng định quyết tâm đổi mới toàn diện tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt nam, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Ngay sau Hội nghị triển khai, các đại biểu là Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn sẽ lồng ghép triển khai vào định kỳ sinh hoạt công đoàn đến đoàn viên, công chức viên chức, người lao động, nhằm vận dụng sáng tạo vào thực tế đơn vị, địa phương, để thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Công đoàn trong hoạt động ở  địa phương./.
Loan Châu