XUÂN TÂN SỬU 2021 XUÂN TÂN SỬU 2021

Vissza
Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ Cán bộ CĐCS
Nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở luôn được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh quan tâm và xác định đây là nhiệm vụ quan trọng đối với tổ chức Công đoàn, bởi vì cán bộ Công đoàn là những người trực tiếp tham gia cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chương trình công tác của công đoàn cấp trên và Nghị quyết của Đại hội công đoàn tại cơ quan, đơn vị; đồng thời giải quyết công việc hàng ngày khi Ban Chấp hành, Ban Thường vụ có chủ trương, kế hoạch chỉ đạo, đóng góp nổi bật của cán bộ công đoàn sẽ góp phần quan trọng đến hiệu quả hoạt động Công đoàn.

           Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-BCH, ngày 11/01/2019 của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Khóa XII) về công tác cán bộ công đoàn trong tình hình mới; Chương trình Số: 45 /CTr-LĐLĐ ngày 09/10/2019 của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh về việc “Tiếp tục nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công đoàn gắn với chất lượng hoạt động của Công đoàn các cấp”. Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp đã nỗ lực phấn đấu, phát huy hết vai trò trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ, đạt được những thành tích đáng phấn khởi thông qua việc thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ; vận động và tích cực tham gia tốt các hoạt động xã hội do công đoàn và các ngành phát động; làm tốt công tác phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn vững mạnh;  tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thông qua các hoạt động tổ chức nghiên cứu học tập tìm hiểu, quán triệt các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và Công đoàn cấp trên, nhất là việc tuyên truyền vận động CNVCLĐ thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai dưới nhiều hình thức gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành,trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, từ đó đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước đã dần đi vào nền nếp từ khâu phát động, đăng ký thi đua, kiểm tra, giám sát đến tổng kết khen thưởng. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có nhiều tập thể, cá nhân đã  được tặng thưởng Huân chương lao động, Chiến sĩ thi đua, cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn, góp phần cho phong trào thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh ngày càng vững mạnh và xây đắp truyền thống của công đoàn qua mỗi chặng đường phát triển.

Quang cảnh triển khai Điều lệ Công đoàn

              Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là Công đoàn cơ sở vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: một số ít cán bộ công đoàn chưa phát huy hết được vai trò trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, vận động để tập hợp thu hút người lao động tham gia vào tổ chức công đoàn; chưa chịu khó đầu tư suy nghĩ để đổi mới nội dung và phương thức hoạt động dẫn đến nội dung và hình thức sinh hoạt khô khan, thiếu sinh động; chưa mạnh dạn tranh thủ đề xuất kịp thời sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự ủng hộ của chính quyền và các ban ngành, đoàn thể cùng cấp để hỗ trợ, tạo điều kiện cho công đoàn hoạt động; chưa tập trung nghiên cứu, tự trao dồi học tập về nghiệp vụ công tác công đoàn, chưa nhiệt tình với công tác Công đoàn, vì đoàn viên mà hoạt động. Cán bộ Công đoàn, trong đó có một số ít Chủ tịch Công đoàn cơ sở do mới tham gia Ban Chấp hành lần đầu nên chưa có kinh nghiệm về phương pháp tổ chức hoạt động, chưa thể hiện được bản lĩnh trong việc phối hợp với lãnh đạo đơn vị, với người sử dụng lao động nên chưa mang lại hiệu quả cao trong hoạt động công đoàn.

            Thực hiện chủ đề hoạt động Công đoàn năm 2021 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”, để tiếp tục phát huy tốt vai trò của cán bộ công đoàn trong việc tập hợp, thu hút và đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ, góp phần nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, cần có các giải pháp như sau:

              1. Trước tiên phải nâng cao nhận thức và chất lượng hiệu quả công tác cán bộ của Tổ chức Công đoàn. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền để người sử dụng lao động, cán bộ công đoàn nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của cán bộ công đoàn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, cũng như những khó khăn, thách thức đặt ra đối với tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Từ đó thấy rõ sự cần thiết tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ của tổ chức Công đoàn nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ năng lực đáp ứng kịp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

              2. Thứ hai, kịp thời kiện toàn củng cố bộ máy tổ chức của Ban Chấp hành công đoàn khi có biến động, khi bổ sung vào Ban Chấp hành cần xem xét lựa chọn những đồng chí có nhiệt tình, tâm huyết với phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, có lòng say mê đối với hoạt động xã hội và hoạt động công đoàn, có uy tín với CNVCLĐ và đoàn viên, có khả năng tuyên truyền vận động thuyết phục CNVCLĐ tham gia vào tổ chức và các hoạt động thực tiễn của công đoàn, có bản lĩnh để quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám hành động và chịu trách nhiệm trước mọi công việc. Động viên, khen thưởng kịp thời và có chính sách đãi ngộ đối với cán bộ công đoàn, có kế hoạch tổ chức các buổi họp mặt để tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn được gặp gỡ, giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác giữa các đơn vị, qua đó ghi nhận biểu dương cán bộ công đoàn có thời gian cống hiến lâu năm hoặc có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp cho tổ chức công đoàn nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 hàng năm.

                  Cán bộ Công đoàn phải thường xuyên nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn hay nói cách khác phải biết lựa chọn phương pháp hoạt động sao cho phù hợp với tình hình thực tế, biết xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình hành động, khắc phục tình trạng báo cáo, đánh giá hoạt động không đúng thực chất hoặc tổ chức hoạt động mang tính đối phó, hình thức.

                 3. Thứ ba, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, trang bị những kiến thức cơ bản nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng hoạt động của cán bộ công đoàn; nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công đoàn, nhất là quan tâm đối với cán bộ công đoàn ở tại cơ sở. Tập trung bồi dưỡng toàn diện về kỹ năng, trong đó chú trọng nâng cao kỹ năng hoạt động của Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS, kỹ năng đàm phán, thương lượng, đối thoại của cán bộ Công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước theo hướng đào tạo, bồi dưỡng gắn lý thuyết với thực hành và kỹ năng xử lý những tình huống nảy sinh trong thực tiễn. Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng tại chỗ cho tổ trưởng, tổ phó công đoàn; căn cứ vào nhu cầu, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng sao cho phù hợp với điều kiện thực tế nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động thực tiễn của cán bộ công đoàn.

                4. Thứ tư, thường xuyên thông tin, cập nhật những kiến thức mới để giúp cán bộ công đoàn nắm vững và nâng cao năng lực về tổ chức, quản lý và sinh hoạt công đoàn, nắm bắt và thực hiện tốt các quy định của Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trong nhiệm kỳ đại hội, nếu có điều kiện Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có kế hoạch tổ chức Hội thi cán bộ công đoàn giỏi từ 01 đến 02 lần để bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện kỹ năng của cán bộ công đoàn, nâng cao trình độ nhận thức và năng lực cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công đoàn trong thời kỳ mới. Quan tâm chăm lo thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ công đoàn, đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ theo quy định, có các chế độ đãi ngộ phù hợp cho cán bộ công đoàn trong điều kiện cụ thể, nhằm khuyến khích, động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ công đoàn yên tâm công tác, qua đó cũng nhằm thu hút cán bộ giỏi tham gia vào công tác công đoàn.

                Nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và mang tính chất lâu dài, cho nên đòi hỏi trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên nổ lực chính phải là sự rèn luyện, tu dưỡng và phấn đấu vươn lên của đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là ở tại cơ sở.

Lê Trí Khanh - Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh


văn bản mới
liên kết web