XUÂN KỶ HỢI 2019 XUÂN KỶ HỢI 2019

Back
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ HOẠT ĐỘNG UBKT CÔNG ĐOÀN
Những năm qua, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Công đoàn từ huyện đến cơ sở đã được kiện toàn, củng cố về tổ chức bộ máy theo hướng đảm bảo cơ cấu thành phần và tiêu chuẩn theo yêu cầu của cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn; từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của UBKT Công đoàn; thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra; UBKT Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn đối với UBKT CĐCS, nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra và hoạt động UBKT Công đoàn các cấp theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn và LĐLĐ tỉnh.

UBKT LĐLĐ huyện phát huy tốt vai trò trong tổ chức và điều hành hoạt động của UBKT. Cán bộ làm công tác kiểm tra trong thực hiện tốt nhiệm vụ luôn tích cực nghiên cứu, tham gia ý kiến đóng góp, xây dựng vào các văn bản chung của Ban Chấp hành (BCH) LĐLĐ huyện, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong hoạt động Công đoàn năm 2018, qua đó đã góp phần quan trọng vào sự phát triển KT-XH của địa phương.

Trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra LĐLĐ huyện và Công đoàn cơ sở đã bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tổ chức Công đoàn, kịp thời thể chế hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên, từ đó kết quả hoạt động của UBKT Công đoàn ngày càng được cải tiến, đổi mới, thiết thực và hiệu quả.

Năm 2018, UBKT LĐLĐ huyện tiến hành kiểm tra đồng cấp 03 cuộc (02 cuộc theo quyết toán tài chính Công đoàn, 01 cuộc kiểm tra kinh phí tổ chức Đại hội LĐLĐ huyện) và kiểm tra Công đoàn cấp dưới được 38/85 CĐCS, đạt 44,70% tổng số CĐCS, đạt 111,76% chỉ tiêu tỉnh giao. Đồng thời, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tổ chức kiểm tra đồng cấp đạt 100% kế hoạch. Nội dung kiểm tra cụ thể như việc thực hiện quy chế làm việc của BCH, UBKT Công đoàn; quy chế phối hợp với Chính quyền cùng cấp trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động Công đoàn; chế độ sinh hoạt lệ của BCH (nơi có BCH); việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động Công đoàn; việc quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn theo dự toán, quyết toán và các quy định của Công đoàn; công tác phát triển đoàn viên và xây dựng Công đoàn vững mạnh.

Qua kiểm tra cho thấy, đa số cán bộ, đoàn viên, người lao động đều chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn, không có trường hợp vi phạm Điều lệ; UBKT Công đoàn các cấp đều thực hiện tốt các quy chế đề ra. Đặc biệt là các CĐCS thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp giữa BCH Công đoàn với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn, nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ Công đoàn và sự tính nhiệm của đoàn viên và người lao động trong cơ quan, đơn vị. Nhìn chung, Công đoàn các cấp đều chấp hành thực hiện tốt chế độ sinh hoạt lệ của BCH và tổ Công đoàn, quan tâm đến việc phát triển đoàn viên Công đoàn và việc tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Công đoàn cấp trên đều được triển khai đầy đủ tại đơn vị (thông qua các buổi sinh hoạt, họp công đoàn hoặc lồng ghép với họp hội đồng, họp chuyên môn); thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, trong hoạt động Công đoàn, tạo điều kiện để đoàn viên và người lao động tham gia trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến và đi đến biểu quyết thống nhất cùng nhau thực hiện.

Để năng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và hoạt độngcủa Ủy ban Kiểm tra Công đoàn, tôi xin nêu một số giải pháp, như sau:

Một là, Cần đặc biệt chú ý tiêu chuẩn của cán bộ làm công tác kiểm tra “Có trình độ, năng lực đóng góp vào hoạt động của tổ chức Công đoàn, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát”.

Hai là, Định kỳ hàng năm, mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra phải có kế hoạch công tác của mình; UBKT thực hiện nghiêm chế độ thông tín, báo cáo tại các kỳ họp của BCH LĐLĐ huyện và UBKT Công đoàn cấp trên; phát huy tốt trách nhiệm, quyền hạn của UBKT trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức và cán bộ Công đoàn, nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân Ủy viên UBKT ở các cấp Công đoàn. Đồng thời, thể hiện đúng vị trí, vai trò và nhiệm vụ của người cán bộ Công đoàn - là “người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của đoàn viên Công đoàn và người lao động”; từ đó, chủ động tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động của UBKT hoàn thành tốt nhiệm vụ với trách nhiệm được giao.

Ba là, Tăng cường đổi mới công tác thông tin, báo cáo phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của UBKT; thường xuyên cung cấp đầy đủ tài liệu, nhất là các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, các luật mới được ban hành,…. Đặc biệt là Luật Công đoàn cho tất cả cán bộ, đoàn viên và người lao động biết. Đồng thời, cán bộ làm công tác kiểm tra phải chủ động, tích cực nắm bắt thông tin, nắm tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để tham gia thực hiện tốt công tác giám sát, thảo luận những vấn đề quan trọng tại các cuộc họp có liên quan. 

Bốn là, Tăng cường về số lượng và nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, nhất là ở cơ sở; lựa chọn nội dung kiểm tra phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, kiểm tra phải gắn với việc uốn nắn, chấn chỉnh ngay những hạn chế thiếu sót; đảm bảo nguyên tắc và quy trình kiểm tra; vận dụng đồng bộ và sáng tạo các hình thức (thường xuyên, đột xuất, định kỳ); phương pháp kiểm tra; làm tốt khâu thẩm tra, xác minh. Kết luận kiểm tra phải khách quan, trung thực, đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế, kiến nghị xử ký kịp thời các hành vi vi phạm.

Năm là, Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và cán bộ làm công tác kiểm tra Công đoàn cũng phải dành thời gian để tự nghiên cứu tài liệu, thu thập thông tin, tiếp xúc với đoàn viên, người lao động nhằm nâng cao kiến thức, có bản lĩnh và kỷ năng đối thoại cho bản thân; kịp thời, phát hiện những bất cập, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ để kiến nghị sửa đổi, tháo gỡ kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra.

                                                                         Nguyễn Văn Hùng

                                         Phó Chủ tịch - Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ huyện Châu Thành