XUÂN KỶ HỢI 2019 XUÂN KỶ HỢI 2019

Back
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN LONG PHÚ LÀM TỐT CÔNG TÁC ĐẠI DIỆN, BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP, CHÍNH ĐÁNG CỦA ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG
Năm 2018 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X Liên đoàn lao động tỉnh Sóc Trăng. Cùng với các ban, ngành trong toàn huyện, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn tiếp tục được giữ vững và phát triển toàn diện. Đặc biệt công tác đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động có đi sâu vào các vấn đề thiết thực, trực tiếp tác động một cách tích cực đến đời sống người lao động trong huyện nhà.

       Xác định đây là chức năng, nhiệm vụ trung tâm mang tính đặc thù của tổ chức công đoàn; Liên đoàn lao động huyện tập trung quán triệt, giáo dục, tuyên truyền các cấp công đoàn trong toàn huyện nắm chắc, hiểu rõ và ưu tiên thực hiện. Trong năm các công đoàn cơ sở đã phối hợp với thủ trưởng các đơn vị tham gia xét nâng lương cho 377 trường hợp (trong đó nâng lương định kỳ 242 trường hợp, nâng lương vượt khung 135 trường hợp); tiếp nhận và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội hưởng một lần cho 856 người với số tiền 19.865.000.000đ (trong đó số làm việc ngoài huyện có 845 người). Xét trợ cấp bảo hiểm xã hội ngắn hạn trong huyện được 164 lượt với số tiền 1.745.000.000đ (trong đó ốm đau 37 lượt, thai sản 98 lượt; nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe 29 lượt). Đặc biệt Liên đoàn lao động huyện đã tích cực, chủ động phối hợp với phòng Lao động thương binh xã hội và các ngành chức năng tham mưu cho Huyện Ủy Long Phú, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng giải quyết 03 tờ trình nợ lương 507 công nhân lao động làm việc tại nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 đạt kết quả tốt (với tổng số tiền đã thu hồi nợ là 19.812.149.818đ) góp phần giải quyết những bức xúc, ổn định tâm lý, củng cố niềm tin cho người lao động đồng thời ổn định tình hình lao động sản xuất, an ninh trật tự tại địa phương. 
       Việc kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ, chính sách đối với công nhân viên chức lao động được tiến hành thường xuyên. Ngay từ đầu năm Ban thường vụ Liên đoàn lao động huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, phòng Lao động TB&XH, Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Giám sát việc thực hiện Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội tại 5/5 đơn vị. Qua đó kịp thời rút kinh nghiệm, biểu dương những kết quả đã đạt được; đồng thời nhắc nhở, chấn chỉnh những mặt còn hạn chế, thiếu sót tại các đơn vị. Ngoài ra Liên đoàn lao động huyện còn tham gia giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Kết luận của cấp trên tại một số xã trong địa bàn huyện; tham gia giám sát công tác vệ sinh môi trường trong các trường học; củng cố, nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên ở các chi, tổ hội trực thuộc các đoàn thể.

 
LĐLĐ huyện tham gia giám sát Luật Công đoàn, Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội...tại trường THCS Song Phụng

       Công tác chỉ đạo, vận động công nhân viên chức lao động tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở luôn được Liên đoàn lao động huyện quan tâm đúng mức. Các cấp công đoàn trong huyện đã chủ động phối hợp với chính quyền các cấp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc tại 100% các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn huyện đạt kết quả tốt. Liên đoàn lao động huyện cũng chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai cho các Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn trực thuộc tổ chức tốt các hoạt động “Tháng công nhân” năm 2018, “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2018; tham dự lễ phát động “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” do tỉnh tổ chức. Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số 60/2013/NĐ-CP và phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tư vấn cho công  nhân lao động về chế độ tiền lương theo Bộ Luật Lao động.

 
Họp BCH (mở rộng), Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019

       Trước thềm năm mới 2019, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Ban thường vụ Liên đoàn lao động huyện quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa các phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn trên tất cả các mặt. Trong đó tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục; xây dựng kế hoạch, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật có liên quan đến công nhân viên chức lao động; phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp (người sử dụng lao động) triển khai những biện pháp thiết thực nhằm bảo vệ  quyền lợi, chăm lo đời sống cho người lao động; xây dựng môi trường, mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong huyện nhà xây dựng một quê hương Long Phú văn minh, giàu, đẹp.
                                                                           Trương Thị Loan Anh

                                                                   Chủ tịch LĐLĐ huyện Long Phú