XUÂN KỶ HỢI 2019 XUÂN KỶ HỢI 2019

Back
SẮP XẾP KIỆN TOÀN BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN THEO ĐỀ ÁN 08-ĐA/TU NGÀY 24/8/2018 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH SÓC TRĂNG
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chương trình hành động số 28-CTr/TU, ngày 12/3/2018 và Chương trình hành động số 29-CTr/TU, ngày 15/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Đề án tổng thể số 08-ĐA/TU, ngày 24/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tỉnh Sóc Trăng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

          Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Sóc Trăng xây dựng Đề án số 04/ĐA-LĐLĐ, ngày 21/9/2019 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Liên đoàn Lao động tỉnh theo Đề án tổng thể số 08-ĐA/TU nhằm sắp xếp lại bộ máy tổ chức của các Ban nghiệp vụ LĐLĐ tỉnh tinh gọn, đảm bảo cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tỉnh. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã sắp xếp sáp nhập Ban Tuyên giáo và Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh thành 01 Ban, gọi tên là Ban Tuyên giáo & Nữ công LĐLĐ tỉnh, tính đến nay cơ quan LĐLĐ tỉnh có 06 Ban nghiệp vụ trực thuộc với tổng số cán bộ công chức, lao động là 32 người (Giảm 01 Ban nghiệp vụ so với trước).

Trên cơ sở Đề án vị trí việc làm của cơ quan thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức cơ quan LĐLĐ tỉnh, các LĐLĐ huyện (TX, TP), Công đoàn ngành và tương đương theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và không chồng chéo, trùng lắp; có cơ cấu hợp lý căn cứ vào nguồn tài chính của đơn vị; đồng thời, căn cứ tình hình thực tiễn của cơ quan và xét nguyện vọng của công chức, để thực hiện việc sắp xếp điều động cán bộ chuyên trách công đoàn, tinh giản biên chế.  Phấn đấu đến năm 2021 biên chế của các cấp công đoàn trong tỉnh giảm 10% theo quy định. Thông qua việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức của các Ban nghiệp vụ LĐLĐ tỉnh theo Đề án tổng thể số 08-ĐA/TU của Tỉnh ủy, bước đầu đã mang lại hiệu quả đáng phấn khởi nhất là vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức được phát huy tốt hơn, đáp ứng kịp với yêu cầu công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện tốt Đề án số 04/ĐA-LĐLĐ, ngày 21/9/2018 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng theo Đề án tổng thể số 08-ĐA/TU, ngày 24/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục:

- Phổ biến, quán triệt Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của liên Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/NĐ-CP nhằm giáo dục chính trị tư tưởng để tạo nhận thức và trách nhiệm cho các tổ chức giúp việc, các Ban nghiệp vụ và công chức, người lao động và để tạo sự đồng thuận trong công chức, người lao động khi tổ chức triển khai thực hiện.

- Sau khi rà soát, sắp xếp lại bộ máy tổ chức và thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan. Đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác khác để nhằm từng bước nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy định.

- Điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc của cơ quan LĐLĐ tỉnh, các LĐLĐ huyện (TX, TP), Công đoàn ngành và tương đương, không chồng chéo, trùng lắp.

Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh