TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
Hội nghị tập huấn và tuyên truyền công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
Thực hiện Chương trình phối hợp số 01/CTPH-MTTQ-LĐLĐ-HND-HPN-ĐTN-CCB-SNV, ngày 17/5/2019 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu Chiến binh và Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về “Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2019 – 2020”; Kế hoạch số 43/KH-LĐLĐ, ngày 02/10/2019 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng về việc tổ chức tập huấn và tuyên truyền công tác Thi đua, khen thưởng năm 2019. Sáng ngày 23/12/2019 tại Hội trường LĐLĐ tỉnh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh phối hợp Ban Thi đua khen thưởng tình tổ chức Hội nghị tập huấn và tuyên truyền công tác thi đua, khen thưởng năm 2019.
      Đến dự có các đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; Trưởng, Phó ban nghiệp vụ LĐLĐ tỉnh; các đồng chí Chủ tịch và cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng các LĐLĐ huyện (TX,TP), Công đoàn ngành và tương đương; các đồng chí lãnh đạo Phòng GD&ĐT là Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ các huyện (TX,TP), các đồng chí Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) các CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh.
Quang cảnh Hội nghị tập huấn
 
      Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu được triển khai Quyết định 27/2018/NĐ-UBND ngày 12/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ về Ban hành Điều lệ sáng kiến và Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày ngày 01/8/2013 về Hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ; Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 1689/QĐ-TLĐ, ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Tổng Liên đoàn; Hướng dẫn số 11/HD-LĐLĐ, ngày 30/10/2019 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh khen thưởng các chuyên đề.
      Hội nghị tập huấn nhằm tuyên truyền, phổ biến những vấn đề mới trong công tác thi đua, khen thưởng cho cán bộ công đoàn các cấp, cập nhật những kiến thức mới cho cán bộ công đoàn làm công tác thi đua khen thưởng, qua đó nâng cao chất lượng nội dung, hình thức các phong trào thi đua trong các cấp công đoàn và đoàn viên, CNVCLĐ./. 
 
 
                    Thu Thủy
                     Phó Trưởng Ban Chính sách - PL

Trang 1/8