TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
CHÍNH SÁCH NGHỈ HƯU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TỪ NĂM 2018
Luật BHXH năm 2014 ra đời và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 đã sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện một số chế độ, chính sách nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn quyền lợi của người lao động khi tham gia và thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH. Trong số nhiều sự thay đổi thì việc thay đổi chính sách đối với chế độ hưu trí kể từ ngày 01/01/2018 đã làm cho nhiều người lao động, đặc biệt là lao động nữ đang phân vân trước việc xin nghỉ hưu trước năm 2018.

     Căn cứ Điều 56, Luật BHXH năm 2014 quy định về mức lương hưu hàng tháng thì mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định từ ngày  01/01/2016 đến 31/12/2017 được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ và mức tối đa bằng 75%. Từ ngày 01/01/2018, mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định được tính như sau:
     - Đối với lao động nam: tỷ lệ 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 16 năm đóng BHXH được tính vào năm 2018, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm và từ năm 2022 trở đi là 20 năm.
     - Đối với lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm tương ứng với tỷ lệ hưởng là 45%, sau đó cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2% và mức tối đa bằng 75%.
     Với quy định trên thì cách tính tỷ lệ phần trăm lương hưu đối người lao động nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018 có sự thay đổi sẽ ảnh hưởng đến mức lương hưu. Chính vì vậy, nhiều lao động đang có xu hướng muốn giám định sức khỏe để xin nghỉ hưu trước năm 2018.
     Có thể thấy rằng lao động nữ đã đóng 25 năm BHXH thì việc nghỉ hưu trước năm 2018 sẽ có thể được hưởng tối đa lương hưu (tỷ lệ hưởng 75%). Nhưng nếu nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi thì sẽ mất thêm 5 năm đóng BHXH nữa mới đạt được mức tỷ lệ lương hưu tối đa tức là phải đóng BHXH 30 năm. Mặt khác, trường hợp nghỉ hưu mà chưa đủ tuổi theo quy định của Luật BHXH số 58 thì còn phải giảm trừ tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi, mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi bị trừ 2%. Chỉ có trường hợp lao động nữ đã đóng BHXH từ 30 năm trở lên và đủ điều kiện về tuổi đời về hưu (nữ 55 tuổi hoặc nữ 50 tuổi có 15 làm nghề nặng nhọc độc hại hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại) thì mức hưởng lương hưu khi về trước hay sau năm 2018 đều không bị ảnh hưởng.
     Nhìn chung, với chính sách quy định của Luật BHXH năm 2014 thì không phải ai nghỉ hưu trước năm 2018 đều có lợi hơn so với người nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi vì mức lương hưu tính hưởng cho người lao động phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: thời gian tham gia đóng BHXH, mức đóng, giới tính, tuổi đời, điều kiện làm việc, thời điểm hưởng lương hưu và chính sách nghỉ hưu tại thời điểm hưởng… Do vậy, người lao động phải xem xét hết thực tế, cụ thể từng trường hợp để quyết định về việc nghỉ hưu nhằm đảm bảo quyền lợi khi tham gia và thụ hưởng chế độ

Đoàn Thị Chiến - Sưu tầm