TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG LỰC LƯỢNG TIÊN PHONG TRONG THỰC HIỆN SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ TỈNH NHÀ
Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh và khẳng định giai cấp công nhân Việt Nam là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay sau khi thành lập, tại Cương lĩnh đầu tiên, Đảng đã xác định vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam là giai cấp lãnh đạo cách mạng, nòng cốt trong khối liên minh công - nông.

Đồng chí Huỳnh Văn Sum - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ

Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh và khẳng định giai cấp công nhân Việt Nam là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay sau khi thành lập, tại Cương lĩnh đầu tiên, Đảng đã xác định vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam là giai cấp lãnh đạo cách mạng, nòng cốt trong khối liên minh công - nông. Trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Đảng ta xác định giai cấp công nhân là giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến, tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Thực tế tình hình của tỉnh, lực lượng công nhân, viên chức, người lao động có bước trưởng thành cả về số lượng và chất lượng; trình độ chuyên môn nghiệp vụ tiếp tục được nâng lên; tiếp cận nhanh với khoa học, công nghệ tiên tiến, từng bước đảm đương và làm chủ kỹ thuật và công nghệ cao, bước đầu hình thành đội ngũ công nhân trí thức, trở thành lực lượng quan trọng, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; nỗ lực khắc phục nhiều khó khăn, tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo công nhân, viên chức, người lao động; tích cực tuyên truyền, phổ biến và thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, người lao động. Nhiều phong trào thi đua do công đoàn phát động, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, tiêu biểu như phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh, sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”,... Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, tiên tiến, nhiều tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc được tôn vinh, khen thưởng.

Các cấp công đoàn trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến công nhân, viên chức, người lao động. Qua đó, nhận thức tư tưởng, chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động tiếp tục được nâng lên; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định, nội quy, quy chế,... của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền, sự quản lý, điều hành của chủ doanh nghiệp; đề cao cảnh giác trước các âm mưu, luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Lực lượng công nhân, viên chức, người lao động ra sức thi đua học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong 5 năm qua, đã có trên 5.426 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng, triển khai, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào tăng thu ngân sách cũng như giải quyết việc làm cho lao động địa phương, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công đoàn viên được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện với nhiều chương trình thiết thực, hiệu quả, như: Chương trình “Tết sum vầy”, “Chung tay góp tết với công nhân lao động nghèo”, “Mái ấm công đoàn”,  duy trì và thành lập tổ, nhóm tiết kiệm hùn vốn xoay vòng không tính lãi, “Tháng công nhân”, tổ chức “Lễ cưới tập thể” hằng năm,... Nhiều tổ chức công đoàn, công ty, doanh nghiệp đã quan tâm hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho công đoàn viên, xây dựng các thiết chế văn hoá, như: khu vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao,... phục vụ công nhân, viên chức, người lao động. Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, viên chức, người lao động không ngừng được cải thiện, nâng cao, tạo thêm động lực, niềm tin, sự gắn bó, trách nhiệm của công nhân, viên chức, người lao động với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Công đoàn cũng đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; bổ sung cho Đảng nhiều cán bộ trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động công đoàn; giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp nhiều đoàn viên ưu tú xuất thân từ công nhân, viên chức, người lao động. Qua đó, số lượng công nhân, viên chức, người lao động được kết nạp đảng hằng năm đều tăng; hầu hết các đảng viên phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống.

Để hoạt động công đoàn trong thời gian tới đạt nhiều kết quả nổi bật hơn nữa, tôi đề nghị các cấp uỷ, chính quyền, tổ chức công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động trong tỉnh quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân, viên chức, người lao động, xem đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên trong hoạt động công đoàn; chú trọng việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với đặc điểm cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tình hình thực tiễn; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp cho công nhân, viên chức, người lao động, nhất là trong thời đại công nghiệp 4.0.

2- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn; thực hiện tốt việc nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của công nhân, viên chức, người lao động; chăm lo lợi ích thiết thực của đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động, nhất là về giải quyết việc làm, nhà ở, thu nhập, điều kiện lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chính sách xã hội khác; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến công nhân, viên chức, người lao động. Thành lập mới tổ chức công đoàn tại những doanh nghiệp đủ điều kiện.

3- Các cấp công đoàn tiếp tục phát động sâu rộng và tổ chức các phong trào hành động cách mạng trong công nhân, lao động. Động viên đông đảo công nhân, người lao động đi đầu trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội. Đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm của từng ngành, địa phương và cơ sở, hướng phong trào thi đua vào mục tiêu “năng suất - chất lượng - hiệu quả”, “việc làm - đời sống - dân chủ và công bằng xã hội”, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập, cải thiện đời sống công nhân, lao động, góp phần tăng trưởng kinh tế, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị, doanh nghiệp và của công nhân, viên chức, người lao động, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, viên chức, người lao động.

4- Chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực và trình độ cán bộ công đoàn; xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh; chăm lo làm tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; xem xét, lựa chọn những cán bộ công đoàn tiêu biểu, thực sự có tâm huyết, trách nhiệm để rà soát, bổ sung quy hoạch ban chấp hành công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023 và những năm tiếp theo.

5- Các cấp công đoàn cần chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục, giúp công nhân, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức về giai cấp, về Đảng, về tổ chức Công đoàn; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, lao động cần cù, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới, làm nòng cốt trong việc xây dựng khối liên minh công nhân, nông dân, trí thức và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công nhân, viên chức, người lao động tiếp tục phát huy tốt tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật, tích cực thi đua, lao động, học tập, sản xuất kinh doanh, luôn gắn bó, trách nhiệm và đồng hành với sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; giữ vững và phát huy truyền thống, bản chất tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam.

Đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ và cải tiến phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu mới. Chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn các cấp, làm cho công đoàn không ngừng lớn mạnh, thật sự là tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng rộng lớn của công nhân, lao động, đại diện cho sức mạnh, tài năng, trí tuệ và lợi ích của công nhân, lao động; làm tốt vai trò là người đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, người lao động.

Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, tôi kỳ vọng trong thời gian tới, các cấp công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động trong tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nói chung, của tỉnh Sóc Trăng nói riêng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 