TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
Đẩy mạnh công tác giám sát Theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị
Công tác giám sát, phản biện được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Hướng dẫn số 726/HD-TLĐ, ngày 02/06/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Hướng dẫn Công đoàn thực hiện giám sát và phản biện xã hội và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, UBND tỉnh
     Hàng năm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện theo chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và quy định của Bộ Chính trị và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Riêng, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, chọn từ phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn trong tỉnh, những việc nào còn hạn chế, đề ra nội dung, chọn điểm, tổ chức Giám sát như: Năm 2017 Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chủ động xây dựng Kế hoạch phối hợp Mặt trận Tổ quốc, Sở Lao động Thương binh & Xã hội, Bảo hiểm Xã hội và Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng xây dựng Kế hoạch số 19/KHPH, ngày 09/5/2017 về giám sát việc thực hiện Bộ luật lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, chất lượng bữa ăn ca của người lao động và an toàn vệ sinh thực phẩm, tại 13 doanh nghiệp; Đặc biệt, để tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn Giám sát Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã mời đại diện lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh cùng tham gia giám sát một số DN.
     Theo đó, 10/11 LĐLĐ huyện, (TX, TP), 04/04 Công đoàn ngành và tương đương xây dựng kế hoạch hoạch phối hợp với Ủy ban MTTQ, Phòng LĐ, BHXH huyện… Giám sát theo quyết định 217, nội dung giám sát về Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, chất lượng bữa ăn ca cho đoàn viên. Tính đến thời điểm này có 10/11 LĐLĐ (TP Sóc Trăng, Long Phú, Thạnh Trị, Mỹ Xuyên, Mỹ Tú, Kế Sách, TX Vĩnh Châu, Cù Lao Dung, Trần Đề, TX Ngã Năm), 02/04 CĐ ngành & tương đương (CĐ ngành Y Tế, CĐ các khu Công nghiệp) đã tổ chức  giám sát tại 57  đơn vị, doanh nghiệp.
 
 
     Qua giám sát của LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện, (TX, TP), Công đoàn nghành và tương đương tại, 70 đơn vị, doanh nghiệp cho thấy, thực hiện cơ bản tốt một số quy định của pháp luật lao động, Công đoàn, BHXH:  Có ký Hợp đồng lao động, có xây dựng thang, bảng lương, nội quy lao động, thực hiện một số các chế độ, chính sách cho CNLĐ, xây dựng các quy chế, ký kết Thỏa ước lao động tập thể  (TƯLĐTT), trích nộp đóng BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho NLĐ; tổ chức, hỗ trợ bữa ăn ca cho NLĐ, đưa nội dung bữa ăn ca vào TƯLĐTT... Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp, đơn vị chưa thành lập CĐCS mặc dù số lao động khá nhiều, chưa trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định; có xây dựng TƯLĐTT nhưng chưa đúng theo quy định pháp luật; chưa tham gia BHXH cho NLĐ thuộc diện đối tượng phải tham gia... Đoàn đã đề nghị các doanh nghiệp sớm khắc phục.
     Công tác Giám sát năm 2017 của các cấp Công đoàn trong tỉnh số cuộc tuy chưa nhiều, nhưng đã góp phần rất lớn vào việc chăm lo tốt các chế độ chính sách, nhất là qua giám sát người sử dụng lao động đã quan tâm chăm lo tốt hơn cho đoàn viên CNVCLĐ; tính đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh có 120/122 bản TƯLĐTT đưa vào những điều khoản có lợi cho CNVCLĐ hơn so với quy định của pháp luật; 111/134 DN có tổ chức buổi ăn ca cho NLĐ trong đó có 101 DN có mức hỗ trợ 15.000 đồng trở lên.
PK