Voltar
Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc hợp đồng lao động.
Tập tin đính kèm

liên kết web