ĐẠI HỘI X CÔNG ĐOÀN TỈNH ĐẠI HỘI X CÔNG ĐOÀN TỈNH

Voltar
PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ HUỲNH VĂN SUM PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ tại Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Sóc Trăng lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023
     - Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,
     - Thưa các vị đại biểu, các vị khách quý, cùng toàn thể Đại hội,
     Hôm nay, đến dự Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Sóc Trăng lần thứ 10, nhiệm kỳ 2018-2023; trước hết, thay mặt Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, tôi xin gởi đến đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các đồng chí trong Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn, các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh uỷ, nguyên lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, quý đại biểu khách mời và 247 đại biểu đại diện cho trên 57.000 đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động trong tỉnh về dự Đại hội lời chào mừng nồng nhiệt và lời chúc mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. 
     Thưa các đồng chí!
     Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung lãnh đạo xây dựng giai cấp công nhân, viên chức, người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn, lực lượng công nhân, viên chức, người lao động tiếp tục có chuyển biến, tiến bộ.
    Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến công nhân, viên chức, người lao động đạt kết quả quan trọng; nhận thức tư tưởng, chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động tiếp tục được nâng lên. Các cấp Công đoàn thực hiện tốt việc chăm lo cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động bằng những việc làm thiết thực; vai trò và vị thế của tổ chức công đoàn tiếp tục được nâng lên. 
     Quán triệt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều phong trào thi đua, đạt hiệu quả tích cực, thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia. Qua thực hiện các phong trào thi đua, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, tiên tiến, nhiều tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc được tôn vinh và khen thưởng.
     Thay mặt Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tôi nhiệt liệt biểu dương những kết quả to lớn của các cấp công đoàn, của toàn thể công nhân, viên chức, người lao động trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.
     Bên cạnh thành tích, kết quả đạt được, chúng ta cũng cần nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế của các cấp công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, người lao động tỉnh nhà trong thời gian qua, đó là:
    - Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho công nhân, viên chức, lao động từng lúc, từng nơi chưa kịp thời, nhất là ở khu vực ngoài nhà nước. Tác phong lao động công nghiệp của một số công nhân, người lao động còn hạn chế, còn xảy ra tình trạng ngừng việc tập thể trái quy định, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 
     - Vai trò tham gia quản lý, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động ở một số tổ chức công đoàn chưa hiệu quả. Việc phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là việc tổ chức Hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức; có nơi chưa bảo đảm nội dung, còn lúng túng trong thực hiện.
     - Một số phong trào thi đua yêu nước còn chung chung, hình thức, kém hiệu quả, chưa sát hợp với nhiệm vụ chính trị, tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị.
     - Tổ chức và hoạt động công đoàn các cấp tuy có chuyển biến, nhưng chưa có nhiều mô hình mới. Năng lực cán bộ công đoàn cơ sở không đồng đều, còn thiếu chủ động trong việc tập hợp, vận động, tổ chức phong trào tại đơn vị mình.
     Tôi đề nghị đại biểu Đại hội cần tiếp tục thảo luận, phân tích làm rõ những nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của các hạn chế, yếu kém nêu trên để đề ra những giải pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian sắp tới.
     Thưa các đồng chí!
     Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, khi Việt Nam đã ký kết và thực thi các hiệp định thương mại tự do, sự phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0, robot công nghiệp,… thì quan hệ lao động sẽ có nhiều chuyển biến mới; mặt khác, tỉnh Sóc Trăng đã và đang thực hiện các chính sách ưu đãi, kêu gọi đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; giải quyết việc làm; trước bối cảnh, tình hình như vậy, hơn bao giờ hết tổ chức Công đoàn cần phải nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động; phải thực sự là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo trong mỗi công nhân, viên chức, người lao động, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
     Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ đó, tôi xin nêu lên một số vấn đề chủ yếu để đại biểu trao đổi, thảo luận và Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khoá mới chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ tới:
    Thứ nhất, các cấp công đoàn phải làm tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công nhân, lao động, để công nhân, viên chức, người lao động thật sự thông suốt, hiểu rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với giai cấp mình, có giải pháp hiệu quả, thiết thực trong việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động, phù hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong làm việc của cán bộ công đoàn, của công nhân, viên chức, người lao động, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
    Thứ hai, các cấp công đoàn phải thường xuyên quan tâm chăm lo, phối hợp giải quyết những bức xúc của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động, như: về giải quyết việc làm, nhà ở, thu nhập, điều kiện lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,... Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến công nhân, viên chức, người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.
     Thứ ba, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ mới cần có kế hoạch cụ thể lãnh đạo xây dựng giai cấp công nhân, công tác phát triển công đoàn viên, thành lập mới công đoàn cơ sở ở những doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn. Phối hợp thực hiện tốt công tác xây dựng đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Kết luận số 80-KL/TW, ngày 29-7-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
     Thứ tư, tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn ở các loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nghiệp đoàn; đa dạng hoá các loại hình sinh hoạt, hình thức tập hợp, vận động người lao động trong các doanh nghiệp tham gia hoạt động công đoàn, nghiệp đoàn. Xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn các cấp vững mạnh.
     Thứ năm, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, bảo đảm thật sự đi vào chiều sâu và có chất lượng, tạo khí thế vươn lên mạnh mẽ trong công nhân, viên chức, người lao động. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị, doanh nghiệp, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho công nhân, viên chức, người lao động.
     Thứ sáu, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu ra Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2018-2023 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12; tôi đề nghị đại biểu Đại hội phát huy dân chủ, công tâm và khách quan để lựa chọn bầu những đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, năng lực công tác, trưởng thành từ thực tiễn phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn; có tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động, có đủ khả năng lãnh đạo, triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra để bầu vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 10.
     Căn cứ vào số lượng đại biểu đã được Trung ương phân bổ và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nghiên cứu, lựa chọn bầu những đồng chí thực sự tiêu biểu, trách nhiệm vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam.
     Sau Đại hội, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh quan tâm lãnh đạo kiện toàn tổ chức bộ máy; xây dựng quy chế làm việc, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh để triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay.
     Thưa các đồng chí,
     Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Sóc Trăng lần thứ 10 có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trong tỉnh. Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần nỗ lực phấn đấu vươn lên không ngừng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tin tưởng trong thời gian tới, công tác công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh sẽ tiếp tục có những bước chuyển biến tích cực hơn, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh nhà.
     Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh uỷ, tôi xin chân thành cảm ơn sự chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ có hiệu quả của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đối với hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động của tỉnh trong thời gian qua và mong rằng trong thời gian tới tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đối với phong trào công nhân, viên chức, lao động và công tác công đoàn của địa phương.
     Một lần nữa xin chúc các đồng chí đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 
     Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi trân trọng tặng công nhân, viên chức, người lao động và các tổ chức Công đoàn tỉnh Sóc Trăng bức trướng mang dòng chữ “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”. Đó cũng chính là mục tiêu, yêu cầu mà Đảng bộ tỉnh đặt ra cho tổ chức công đoàn và tin tưởng các đồng chí sẽ thực hiện thành công trong nhiệm kỳ 2018-2023.
     Xin trân trọng cảm ơn./.

liên kết web