LỊCH SỬ CÔNG ĐOÀN -> ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA NHIỆM KỲ 2013 - 2018 LỊCH SỬ CÔNG ĐOÀN -> ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA NHIỆM KỲ 2013 - 2018

ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA NHIỆM KỲ 2018 - 2023

STT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác
1 Thạch Thùy Trang Chủ nhiệm UBKT
2 Triệu Huy Thành Phó Chủ nhiệm UBKT
3 Chiêm Anh Như Ủy viên UBKT
4 Nguyễn Văn Lâm Ủy viên UBKT
5 Trương Thị Út Ủy viên UBKT
6 Dương Quang Khánh Ủy viên UBKT
7 Huỳnh Bá Tiến Ủy viên UBKT
liên kết web