TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Vissza
PHÁT HUY TỐT CHỨC NĂNG ĐẠI DIỆN, BẢO VỆ QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP, CHÍNH ĐÁNG CHO ĐOÀN VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG
Kế thừa truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên và người lao động; chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), từ đó CNVCLĐ càng tin tưởng hơn vào tổ chức Công đoàn.

          Kế thừa truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên và người lao động; chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), từ đó CNVCLĐ càng tin tưởng hơn vào tổ chức Công đoàn.

Đ/c Hồ Thị Cẩm Đào
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy,
Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng

          Trong 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường tác động đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhưng với sự nỗ lực cố gắng của toàn Đảng bộ, quân dân tỉnh nhà, trong đó có đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển khá toàn diện. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ có bước phát triển, GRDP bình quân đầu người đạt 34 triệu đồng/năm. Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm và có tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đời sống của nhân dân, công nhân, viên chức, người lao động ngày càng được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

          Hoạt động của các cấp Công đoàn trong tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tốt chức năng của mình về đại diện chăm lo, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong việc thực hiện pháp luật và các chế độ, chính sách đối với người lao động đến nay đã có 100% cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức Hội nghị CBCCVC, 100% doanh nghiệp Nhà nước và bình quân 93,4% doanh nghiệp ngoài Nhà nước tổ chức Hội nghị NLĐ; có 100% doanh nghiệp nhà nước, bình quân 82,9% doanh nghiệp ngoài nhà nước ký TƯLĐTT, trong đó 98,3% bản TƯLĐTT có nội dung có lợi hơn cho NLĐ; có 114/134 đơn vị xây dựng quy chế đối thoại và tổ chức đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp; có 111/134 doanh nghiệp (có CĐCS) hỗ trợ bữa ăn ca cho NLĐ, qua đó góp phần thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở. Đặc biệt, tổ chức Công đoàn đã chủ động phối hợp chính quyền (người sử dụng lao động) thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động thông qua các chương trình “Chung tay góp tết với Công nhân lao động nghèo”, “Tết sum vầy”, “Tháng công nhân”, “Năm vì lợi ích đoàn viên”, phối hợp các ngành tổ chức Lễ cưới tập thể cho 56 cặp đôi, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, hỗ trợ học bổng, đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” nhân ngày thương binh liệt sĩ,... với số tiền vận động hỗ trợ hơn 70 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã vận động xây dựng và sửa chữa 414 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bức xúc về nhà ở, trị giá 12,481 tỷ đồng. Duy trì và thành lập gần 2.000 lượt tổ, nhóm tiết kiệm hùn vốn xoay vòng không tính lãi với tổng số tiền trên 20 tỷ đồng; phối hợp với chính quyền (NSDLĐ) tín chấp cho đoàn viên, CNVCLĐ vay vốn trên 500 tỷ đồng. Phát vay 87 dự án từ nguồn vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm với tổng số tiền 1,14 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ.

          Tổ chức bộ máy công đoàn không ngừng được củng cố, kiện toàn; công tác phát triển đoàn viên công đoàn luôn được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện trong nhiệm kỳ phát triển được 11.861 đoàn viên, đạt 126,83% chỉ tiêu Nghị quyết. Nâng tổng số đoàn viên của tỉnh lên 56.066 người (tăng 11.861 đoàn viên so với nhiệm kỳ trước); giới thiệu 7.264 đoàn viên Công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét và đã kết nạp vào Đảng 5.911 đồng chí. Trong nhiệm kỳ, các cấp Công đoàn đã tổ chức 105 lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho 13.827 lượt cán bộ công đoàn từ đó, trình độ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp từng bước được nâng lên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Với truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, tôi tin rằng các cấp Công đoàn trong tỉnh tiếp tục phát huy tốt tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của mình để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ mới (2018-2023), cụ thể như sau:

1. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, triển khai học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Tổng Liên đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là Nghị quyết số 20- NQ/TW, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công nhân viên chức lao động. Chú ý đổi mới các hình thức, biện pháp tuyên truyền phù hợp từng đối tượng, nhất là công nhân lao động ở các doanh nghiệp; xác định những nội dung trọng tâm, liên quan trực tiếp đến người lao động để tuyên truyền, nâng cao nhận thức.

2. Tiếp tục làm tốt hơn nữa chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân viên chức lao động, trước hết Công đoàn cần chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động thiết thực hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn theo hướng chuyên nghiệp - tâm huyết - trách nhiệm; tích cực phối hợp với chính quyền có nhiều hình thức, biện pháp để chăm lo đời sống công nhân viên chức lao động, nhất là đối tượng công nhân lao động nghèo, hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội ở địa phương và vì lợi ích đoàn viên;  xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp theo Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X). Tranh thủ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoàn thiện thiết chế của Công đoàn phục vụ đoàn viên, người lao động tại khu công nghiệp đúng theo kế hoạch.

3. Tích cực phối hợp chính quyền thực hiện tốt Nghị định 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 và Nghị định 60/2013/NĐ-CP, ngày 19/6/2013 về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đảm bảo chất lượng; chú ý việc phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc theo quy định của Bộ Luật Lao động và nâng cao hơn nữa chất lượng, thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, phát huy quyền dân chủ của đoàn viên, người lao động và vai trò tham gia quản lý của tổ chức Công đoàn.

4. Phối hợp với các ngành đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động gắn với kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; thi đua phải chú trọng nghiên cứu xây dựng thêm những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực trong hoạt động Công đoàn. Qua phong trào thi đua phải kịp thời tôn vinh, khen thưởng những điển hình xuất sắc, tiêu biểu, giới thiệu nhân rộng để mọi người học tập, làm theo.

5. Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường sáng kiến, sáng tạo, tạo chuyển biến đột phá của công tác công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân trong sạch vững mạnh; chú trọng công tác phát triển đoàn viên và giới thiệu phát triển đảng trong đoàn viên công nhân lao động, nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đặc biệt, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ đáp ứng với thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng là Đại hội “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, khẳng định quyết tâm của đoàn viên, các cấp Công đoàn trong tỉnh tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giai cấp công nhân lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Tôi đề nghị toàn thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn và CNVCLĐ trong tỉnh hãy phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn; nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống, góp phần  xây dựng tỉnh Sóc Trăng trở thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long 