TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Vissza
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH SÓC TRĂNG TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2018
Thực hiện Hướng dẫn số 357/HD-TLĐ, ngày 08/3/2018 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, về việc tổ chức Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2018; đặc biệt năm 2018 với chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tham gia với các cơ quan chức năng của địa phương, ngành tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ gắn với các hoạt động của Tháng Công nhân năm 2018 với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên” tại địa phương, ngành mình. Qua triển khai các cấp công đoàn đã tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nổi bật:

     LĐLĐ tỉnh tham gia cùng Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ phát động và diễu hành cổ động “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” lần thứ 2, năm 2018 tại thị xã Vĩnh châu; Đồng thời, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Sóc Trăng tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân” gắn với Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2018, có trên 1.200 CNVCLĐ tham dự. Theo đó các CĐCS đã tích cực phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ được 136 cuộc.
     Ban hành 198 văn bản chỉ đạo (các cấp công đoàn ban hành 134 văn bản); mở 58 lớp tập huấn về công tác ATVSLĐ cho 2.379 người lao động; Tổ chức tọa đàm, hội thảo, hội nghị 29 cuộc (tọa đàm phỏng vấn trên Đài truyền hình 02 cuộc); tuyên truyền cổ động trực quan trên Đài, báo, tập chí... 15 tin, bài, 369 băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, 5.148 tờ rơi, tranh; phát động 09 phong trào thi đua về ATVSLĐ có 870 tập thể, cá nhân đăng ký tham gia; thi tìm hiểu pháp luật về ATVSLĐ được 08 cuộc, với 317 người lao động tham gia; tổ chức 58 lớp tập huấn về công tác ATVSLĐ cho 2.379 người lao động; 26 doanh nghiệp khám sức khỏe định kỳ cho 9.109 CNVCLĐ.
     Song song với các hoạt động trên, các cấp công đoàn còn phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương, ngành kiểm tra tại 201 cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác ATVSLĐ, nhất là  kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, công tác tập huấn về ATVSLĐ, trang cấp các trang thiết bị BHLĐ… qua đó có 28 trường hợp vi phạm được phát hiện. Riêng CĐCS phối hợp với NSDLĐ tự kiểm tra về ATVSLĐ, rà soát phát hiện các nguy cơ rủi ro, bổ sung các nội quy, quy trình làm việc an toàn... được 83 cuộc.
     Nhìn chung, Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động diễn ra trong Tháng Công nhân 2018, các cấp công đoàn trong tỉnh đã lồng ghép nhiều hoạt động mang lại hiệu quả để chăm lo tốt cho đoàn viên, CNVCLĐ thông qua công tác thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ, hàng ngàn tài liệu, tờ rơi, áp phích, tranh tuyên truyền về ATVSLĐ đã được các doanh nghiệp, công đoàn phát hành; Hội thi An toàn, vệ sinh viên giỏi và nhiều hoạt động thiết thực khác được tổ chức đã tạo nên phong trào thi đua Xanh - Sạch -Đẹp, góc bảo hộ lao động mẫu, bảo đảm ATVSLĐ trong cơ sở doanh nghiệp. Tuy nhiên bên cạnh, những kết quả đạt được trong Tháng hành động về ATVSLĐ của năm 2018 vẫn còn những hạn chế như: số ít doanh nghiệp nhỏ chưa quan tâm đúng mức về công tác ATVSLĐ, máy móc thiết bị xuống cấp, lạc hậu, điều kiện lao động không đảm bảo yêu cầu về ATVSLĐ; công tác BHLĐ ở khu vực ngoài nhà nước mặc dù được NSDLĐ quan tâm hơn, nhưng chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật, nhất là các doanh nghiệp nhỏ; có nơi NLĐ chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác này, chưa thấy hết trách nhiệm, quyền lợi của mình để thực hiện và tự bảo vệ mình.

PK