TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Vissza
HIỆU QUẢ TỪ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC TRONG CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong tỉnh không ngừng ra sức thi đua sáng tạo trong lao động, sản xuất, công tác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Đồng chí Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng

          Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong tỉnh không ngừng ra sức thi đua sáng tạo trong lao động, sản xuất, công tác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

         Trước thềm Đại hội Công đoàn tỉnh Sóc Trăng lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023, đồng chí Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh có những chia sẻ xung quanh nội dung này.

   PV: Xin đồng chí cho biết việc phát động các phong trào thi đua trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động thời gian qua được thực hiện ra sao?

   Đồng chí Ngô Hùng: Thời gian qua, nhìn chung các cấp Công đoàn trong tỉnh đã chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động thường xuyên phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, người lao động. Những phong trào thi đua này có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức, được phát triển sâu rộng, đặc biệt là sát với nhiệm vụ chính trị, phương án sản xuất kinh doanh của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tích cực tham gia, góp phần động viên, cổ vũ đoàn viên, người lao động phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, các cấp Công đoàn cũng thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết các phong trào nhằm tôn vinh, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiên tiến. Những kinh nghiệm, sáng kiến, gương người tốt, việc tốt được tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng bằng nhiều hình thức phù hợp làm lan tỏa đến nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, từ đó khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động.

    PV: Đồng chí có thể đánh giá thêm về các phong trào thi đua yêu nước tiêu biểu, mang lại kết quả cao trong công nhân viên chức lao động của tỉnh?

   Đồng chí Ngô Hùng: Các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, địa phương, đơn vị thời gian qua phải kể đến là các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh, sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...  nhiều ngành đã cụ thể hóa nội dung thi đua phù hợp với nhiệm vụ chính trị của ngành. Điển hình như Ngành Y tế với phong trào “Thi đua thực hiện tốt 12 điều quy định về y đức, 10 điều dược đức”, “Thi đua lao động giỏi vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân”; hay Công đoàn Viên chức với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có phong trào “Ba giảm, ba tăng”; Ngành Giáo dục với phong trào thi đua “Hai tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”... Các phong trào thi đua nêu trên đều được đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tích cực tham gia.

    Ngoài ra, trong 5 năm đã có 3.371 công trình xây dựng đường giao thông nông thôn, trường học, chỉnh trang đô thị; 42.900 đề tài, sáng kiến trong lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp, hành chính... được hoàn thành. Trong đó, có 59 đề tài, giải pháp được đăng ký tham gia Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và rất nhiều đề tài đưa vào ứng dụng trong thực tế. Phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn gắn với cuộc vận động cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới được các cấp Công đoàn phối hợp với Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tốt, tạo được sự chuyển biến và nâng cao nhận thức, phát huy tốt vai trò gương mẫu của đoàn viên, công nhân viên chức lao động ở địa phương nơi cư trú, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

 PV: Thưa đồng chí, trong thời gian tới cần làm gì để phong trào thi đua trong đoàn viên, công nhân viên chức người lao động ngày càng chất lượng và hiệu quả?

   Đồng chí Ngô Hùng: Trong thời gian tới, cần tiếp tục đổi mới nội dung, cách thức tổ chức các phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên, người lao động và hoạt động Công đoàn, trọng tâm là các phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, sao cho phù hợp thực tiễn từng ngành, lĩnh vực, địa phương, doanh nghiệp. Đồng thời, phải đổi mới công tác thi đua khen thưởng phù hợp với yêu cầu hội nhập và phát triển của đất nước và của tỉnh.

   Trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, định hướng là đẩy mạnh phong trào thi đua tập trung vào việc nâng cao chất lượng công tác, nghiên cứu, tham mưu xây dựng cơ chế chính sách pháp luật, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” nhằm góp phần thiết thực trong thực hiện thành công “Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ doanh nghiệp, phục vụ nhân dân”.

   Trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh với các phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”… đồng thời, mỗi đơn vị lựa chọn phát động các phong trào thi đua phù hợp, gắn liền với nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của ngành, địa phương, doanh nghiệp sẽ góp phần trực tiếp thúc đẩy sự phát triển của ngành, địa phương, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần chú trọng phát hiện khen thưởng kịp thời, khen thưởng đột xuất đối với những tập thể và cá nhân trong khu vực sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, người trực tiếp lao động sản xuất; thực hiện tốt công tác nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phản biện về công tác thi đua, khen thưởng.

    PV: Xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi.