TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Vissza
Các cấp công đoàn thị xã Vĩnh Châu đẩy mạnh công tác tuyên truyền,phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên và người lao động” (03/02/2016)
Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên và người lao động là một trong ba chức năng của tổ chức Công đoàn, là nhiệm vụ chiến lược, thực hiện thường xuyên, liên tục của các cấp Công đoàn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Những năm qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thị xã Vĩnh Châu đã chỉ đạo các cấp Công đoàn quan tâm thực hiện tốt Nghị quyết của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh về “Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ” giai đoạn 2013-2018, góp phần hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu hàng năm do Liên đoàn Lao động tỉnh giao.

Đặc biệt, năm 2015 là năm có nhiều ngày lễ, kỷ niệm lớn, sự kiện trọng đại của đất nước như: Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 -03/02/2015), 85 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất (18/11/1930 -18/11/2015), 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015), 85 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2015), 86 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2015), 70 năm Ngày thành lập Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015); 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015); 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015); 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt (28/5/1905 - 28/5/2015)…, là năm diễn ra Đại hội Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020. 
       Do đó, từ đầu năm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thị xã đã xây dựng kế hoạch, nội dung công tác tuyên truyền cả năm 2015 và triển khai, chỉ đạo cơ sở tổ chức thực hiện, các cấp Công đoàn đã chủ động tổ chức tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị 22-CT/TW, ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; Quyết định 217, 218 –QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; về ý nghĩa các ngày lễ, kỷ niệm lớn, sự kiện trọng đại của đất nước và phổ biến, giáo dục pháp luật có liên quan cho đoàn viên và người lao động; tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Luật Công đoàn (2012), Bộ luật Lao (2012), Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm Y tế và các quy định về Bảo hiểm thất nghiệp sửa đổi năm 2015, Luật Hợp tác xã năm 2012, Luật Giáo dục, Luật Hôn nhân và Gia đình sửa đổi 2015; Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật Thi đua và Khen thưởng sửa đổi, Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật Bảo vệ môi trường; Luật phòng, chống ma túy; Luật phòng cháy và chữa cháy, Luật Giao thông đường bộ và Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt hành chính các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông,… Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI, các văn bản pháp luật và quy phạm pháp luật của ngành nghề, chuyên môn), các văn bản khác có liên quan như: Nghị định 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (thay thế Nghị định 71/1998/NĐ-CP, ngày 08/9/1998 của Chính phủ); Nghị định 60/2013/NĐ-CP, ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3, điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL, ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”,  “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” (thay thế Thông tư 01/2013/TT-BVHTTDL, ngày 24/01/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
        Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn còn tuyên truyền CNVCLĐ ý nghĩa, nội dung các cuộc vận động khác như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm 2015, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, “Hai không với bốn nội dung” của ngành Giáo dục, ủng hộ chương trình “Vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” năm 2015 và ủng hộ kinh phí xây dựng khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma năm 2015 (được hơn 400 triệu đồng), hiến máu tình nguyện, đóng góp các loại quỹ vận động  năm 2015 như: Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hơn 700 triệu đồng, quỹ “Vì người nghèo” hơn 318 triệu đồng, quỹ “Mái ấm Công đoàn” hơn 277 triệu đồng cùng các phong trào khác như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các phong trào thi đua trong, “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”, “Thi đua học tập nâng cao trình độ, học vấn nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”, “Xanh-Sạch- Đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động” về phòng, chống tội phạm; về y tế, về  văn hóa, về sử dụng năng lượng điện tiết kiệm, hiệu quả, về khắc phục ô nhiễm và bảo vệ môi trường ,… đạt kết quả khá tốt.
      Trong năm đã có trên 98% đoàn viên và người lao động khu vực nhà nước và hơn 85% đoàn viên và người lao động khu vực ngoài nhà nước được các cấp Công đoàn thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua sinh hoạt định kỳ “Ngày pháp luật” hàng tháng; trong các cuộc họp sinh hoạt lệ, hội nghị của Công đoàn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; trong các hội nghị triển khai Nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan, qua hoạt động của cán bộ Công đoàn hoặc Tổ Tư vấn pháp luật tại cơ sở, qua các buổi họp mặt truyền thống nhân các Ngày: 08/3; 26/3; Ngày 01/6, Ngày 28/6, Ngày 28/7, Ngày 20/10, Ngày truyền thống của ngành nghề, “Tháng công nhân”, “Tháng hành động vì trẻ em”; qua tham dự cuộc thi  viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013”; nghiên cứu, đóng góp ý kiến dự thảo sửa đổi Bộ luật Dân sự và Bộ luật Hình sự năm 2015…. 
      Công tác này còn được các cấp Công đoàn thực hiện thông qua bảng (góc) thông tin Công đoàn, tủ sách pháp luật; qua các kênh thông tin đại chúng như: Tổ chức đọc các tin quan trọng, nổi bật các báo hàng ngày (báo Đảng, báo chuyên ngành, báo Lao động, báo Sóc Trăng,…); truy cập thông tin pháp luật, thời sự quốc tế, cả nước và địa phương qua trang Website của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn lao động tỉnh Sóc Trăng; cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng và thị xã Vĩnh Châu. Tại các doanh nghiệp và các đơn vị sự nghiệp ngoài quốc lập (nơi có tổ chức Công đoàn) còn được tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh nội bộ; niêm yết tờ bướm với nội dung tóm tắt, quan trọng những pháp luật quan trọng có liên quan; qua lớp tập huấn pháp luật do Liên đoàn Lao động thị xã phối hợp Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh và Phòng Việc làm Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức trong năm.cho 100 đoàn viên, người lao động của 6 CĐCS khu vực kinh tế ngoài nhà nước.
      Mặt khác, các cấp Công đoàn còn quan tâm tuyên truyền trong đoàn viên, CNVCLĐ thông qua các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao tại cơ sở và tham dự các hội thao, hội thi do Công đoàn cấp trên tổ chức trong năm. Nhờ đó, lực lượng cán bộ, đoàn viên, người lao động không ngừng nâng cao nhận thức về pháp luật; về quyền, nghĩa vụ người công dân, của người cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn; thực hiện phương châm “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; không để xảy ra tranh chấp lao đợng, khiếu kiện đông người, vượt cấp hay ngừng việc, đình công bất hợp pháp; không xảy ra tai nạn lao động, tai nạn giao thông chết người hay cháy nổ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Cuối năm 2015 có hơn 99% gia đình CNVCLĐ được chính quyền địa phương xét, công nhận gia đình văn hóa, đạt 104,21% chỉ tiêu 95%; có 154/155 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ 99,35%, đạt 104,58% chỉ tiêu 95%.

                                                                                                                     Võ Hoàng Dũng
                                                                                                      Chủ tịch LĐLĐ thị xã Vĩnh Châu