Quản lý văn bản Quản lý văn bản

STT Số/ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Thao tác
1 49-HD/BTGTU HD tuyên truyền Quí I năm 2019 29/11/2018 Tải tiệp đính kèm
2 38/KH-LĐLĐ KH học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII 12/11/2018 Tải tiệp đính kèm
liên kết web