TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Zurück
Phong trào "giỏi việc nước đảm việc nhà" ở Công đoàn Viên Thông Sóc Trăng (02/12/2016)
Sau 3 năm thực hiện phong trào “Giỏi việc nước đảm việc nhà” giai đoạn 2013-2016, Công đoàn Viễn thông tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức triển khai kịp thời sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên về phát động phong trào này giai đoạn 2013-2016. Qua đó, đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, CNVC nữ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực và trình độ chuyên môn khá, có đạo đức, tác phong, lối sống lành mạnh, giản dị. các nữ cán bộ, CNVC đã có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển của đơn vị cũng như của Viễn thông Việt Nam trong giai đoạn hội nhập và phát triển.

     Trong những năm qua, lãnh đạo Đảng, chính quyền, Công đoàn, đơn vị rất quan tâm, tạo điều kiện cho nữ cán bộ, CNVC tham gia vào tất cả các lĩnh vực công tác thông qua hoạt động thực tiễn của đơn vị, đội ngũ cán bộ nữ ngày càng trưởng thành về nhiều mặt. Đời sống tinh thần, vật chất của nữ cán bộ, CNVC ngày càng được cải thiện. Công tác đào tạo qui hoạch cán bộ nữ được thực hiện khá tốt; hầu hết cán bộ lãnh đạo nữ đều có trình độ đại học, số nữ có trình độ ngoại ngữ, tin học và các kiến thức xã hội khác ngày càng tăng.
     Mặc dù công tác cán bộ nữ được quan tâm nhưng đội ngũ lãnh đạo là nữ còn chiếm tỉ lệ thấp. Hoạt động nữ công ở đơn vị chưa có nhiều nội dung phong phú, chưa nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của nữ cán bộ, CNVC để có những đề xuất, kiến nghị để lãnh đạo, chính quyền giải quyết kịp thời đáp ứng nguyện vọng của chị, em; chưa tham mưu cho BCH Công đoàn chỉ đạo thực hiện tổ chức phong trào thường xuyên ... Nguyên nhân, do bộ phận cán bộ là công tác nữ công chủ yếu kiêm nhiệm, công việc chuyên môn nhiều nên chị em ít có thời gian nghiên cứu hoạt động nữ công; ngoài ra, một phần là do còn thiếu kinh nghiệm vì chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác nữ công.
     Để thực hiện phong trào này trong giai đoạn 2016-2018, nữ CNVC Viễn thông Sóc Trăng phấn đấu phát huy tài năng, trí tuệ, lao động giỏi, sáng tạo, rèn luyện tác phong công nghiệp; thực hành tiết kiệm, phòng và chống các tệ nạn xã hội, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm. Tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực, đời sống và sức khỏe chó nữ cán bộ -CNV, tạo điều kiện để chị em thực hiện công tác chuyên môn, lao động có năng suất - chất lượng và hiệu quả cao trên các lĩnh vực hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc, góp phần thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ Viên thông Sóc Trăng giai đoạn 2016-2018. Thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu phấn đấu đã được đề ra trong Chương trình hành động “Nâng cao bản lĩnh, vị trí, vai trò của nữ CNVC Viễn thông trong công tác, gia đình và xã hội” của Công đoàn Viễn thông Việt Nam đề ra.

PN