TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Zurück
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG VỚI GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NGUỒN THU KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN GẮN VỚI TỰ CHỦ VỀ TÀI CHÍNH
Thực hiện Hướng dẫn số 10/HD-LĐLĐ, ngày 07/7/2014 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Công đoàn; Quyết định số 241/QĐ-LĐLĐ, ngày 30/12/2014 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc phân cấp tài chính đơn vị LĐLĐ Thành phố Sóc Trăng làm đơn vị điểm để thực hiện phân cấp tài chính công đoàn.

     Từ đơn vị nhận kinh phí hoạt động chuyển sang đơn vị tự cân đối, tự chủ về tài chính theo phân cấp của LĐLĐ tỉnh, đây là một “bài toán khó” với LĐLĐ Thành phố Sóc Trăng; để triển khai và tổ chức thực hiện đảm bảo theo yêu cầu, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố Sóc Trăng đã xây dựng các giải pháp thu, quản lý nguồn thu kinh phí công đoàn gắn với tự chủ về tài chính tại đơn vị với các nội dung sau:
     - Tăng cường tổ chức tuyên truyền Bộ Luật Lao động năm 2012; Luật Công đoàn năm 2012; Nghị định 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 241/QĐ-LĐLĐ, ngày 30/12/2014 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng về phân cấp tài chính công đoàn trong CNVCLĐ và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. 

Tặng quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn “Tết sum vầy năm 2016”

     - Để quản lý tốt tài chính công đoàn, đơn vị phân công cán bộ chuyên trách và yêu cầu CĐCS chọn đoàn viên công đoàn có nghiệp vụ kế toán để thực hiện nhiệm vụ kế toán công đoàn. Trong công tác thu kinh phí công đoàn, song song với việc ra thông báo, LĐLĐ Thành phố Sóc Trăng còn vận động doanh nghiệp nộp kinh phí theo hình thức chuyển khoản cùng với kỳ nộp BHXH để đảm bảo hạch toán đầy đủ chứng từ, quản lý chặt chẽ nguồn thu; doanh nghiệp có đủ cơ sở hạch toán và khai báo thuế theo quy định. Quan tâm công tác kiểm tra tài chính công đoàn hàng năm nhằm đảm bảo nguyên tắc quản lý, tính minh bạch, công khai dân chủ trong quản lý, sử dụng tài chính công đoàn, chính vì thế kịp thời có biện pháp đôn đốc, thuyết phục các đơn vị thực hiện chưa tốt; kết quả hằng năm thu đạt và vượt từ 2-5% kế hoạch, đồng thời nộp nghĩa vụ tài chính về Công đoàn cấp trên theo quy định. 
     - Bên cạnh việc quản lý tốt tài chính công đoàn khi được phân cấp, LĐLĐ Thành phố Sóc Trăng quan tâm tổ chức các hoạt động đại diện, bảo vệ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động theo đúng Bộ Luật Lao động năm 2012, Luật Công đoàn 2012; thông qua việc phối hợp cùng Phòng LĐ-TB&XH, BHXH Thành phố Sóc Trăng tổ chức đối thoại, hòa giải những khiếu nại, tranh chấp của người lao động và chủ doanh nghiệp, tư vấn, giải thích các quy định về tiền công, tiền lương, các chế độ BHXH, BHTN... cho 51 trường hợp; qua đó họ đã thấy được vai trò của Công đoàn luôn đồng hành cùng người sử dụng lao động và người lao động trong lao động, sản xuất, kinh doanh. Thực hiện tốt Nghị quyết 07b/NQ-TLĐ của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam tập trung các hoạt động về cơ sở, với hình thức tăng dần tỷ lệ cấp kinh phí hằng năm tăng từ 1%, tối đa 75%. Song song đó, chủ động tổ chức các hoạt động chăm lo cho người lao động, nhất là tại những doanh nghiệp chưa thành lập CĐCS có tham gia tốt việc trích nộp kinh phí công đoàn; đã tổ chức hỗ trợ, chăm lo cho 923 lượt người lao động bị ốm đau, tai nạn, nằm viện, thai sản, gia đình có việc hiếu… với số tiền trên 403 triệu đồng, qua đó đã tạo được sự đồng thuận cao của người lao động và của doanh nghiệp… làm cơ sở tác động đến việc thu kinh phí công đoàn trong thời gian tiếp theo, đồng thời tạo tiền đề thành lập CĐCS tại đơn vị khi nơi đó có đủ điều kiện.

Lễ bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Công đoàn cơ sở Phường 3, TPST.

     - Thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên”, LĐLĐ Thành phố Sóc Trăng đẩy mạnh các hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên bằng việc triển khai các thỏa thuận hợp tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam và của LĐLĐ tỉnh đến đoàn viên và người lao động. Tích cực phối hợp với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố có chế độ hỗ trợ vật chất cho đoàn viên nhân dịp “Tháng Công nhân”, các ngày lễ, tết… điển hình: Công ty TNHH Hoàng Tuấn, BHXH Thành phố Sóc Trăng, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng hỗ trợ tập; Công ty Bao bì Duy Nhật hỗ trợ gạo, nhà “Mái ấm Công đoàn”; Cơ sở Inox Trung Nghĩa, Quỹ Tín dụng nhân dân Sóc Trăng, Phòng Giao dịch Ngân hàng BIDV Thành phố Sóc Trăng hỗ trợ quà Trung thu… tính chung, có 2.018 lượt đoàn viên, CNLĐ được thụ hưởng, với số tiền 400 triệu đồng. Là địa bàn có đông doanh nghiệp, đông công nhân lao động làm việc và sinh sống. Để tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của công đoàn; đặc biệt là công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ, LĐLĐ Thành phố Sóc Trăng đề ra một số giải pháp để tiếp tục thực hiện việc tự chủ về tài chính như sau:
     - Chủ động xây dựng kế hoạch tự chủ tài chính hằng năm, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 9c/NQ-TLĐ về công tác tài chính công đoàn. Chủ động phối hợp với các ngành: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Chi Cục thuế, Kho bạc, Bảo hiểm xã hội, Phòng Thống kê… để khảo sát tình hình lao động, chính sách BHXH tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn là cơ sở để xây dựng kế hoạch hàng năm của LĐLĐ Thành phố, nhất là kế hoạch về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS về việc làm, điều kiện làm việc, tiền lương… của người lao động, nhằm thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ.
- Phối hợp cùng UBND Thành phố Sóc Trăng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Lao động, Luật Công đoàn, Nghị định 191/2013/NĐCP, Hướng dẫn 86/HD-LĐLĐ của LĐLĐ tỉnh cho người sử dụng lao động, CNLĐ tại các đơn vị, doanh nghiệp chưa thành lập CĐCS nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, từ đó thành lập CĐCS gắn với việc chăm lo, đại diện bảo vệ người lao động. 
     - Hàng năm, chủ động phối hợp thành lập Đoàn giám sát theo tinh thần Quyết định 217/QĐ-TW của Bộ Chính trị về việc thực hiện Luật Lao động, Luật Công đoàn tại các đơn vị, doanh nghiệp, kịp thời hướng dẫn, giúp đỡ các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện đảm bảo các nội dung pháp luật quy định về hợp đồng lao động, việc làm, tiền lương… đề xuất với cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết những bức xúc, kiến nghị của đoàn viên, CNVCLĐ, hạn chế thấp nhất tình trạng ngừng việc, đình công trên địa bàn thành phố.
     - Nâng dần tỷ lệ tài chính hàng năm để lại cho CĐCS, gắn với việc hướng CĐCS quản lý sử dụng nguồn tài chính có hiệu quả; tổ chức các hoạt động đại diện, bảo vệ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân viên chức lao động, đặc biệt là chủ động tổ chức các hoạt động chăm lo tại những doanh nghiệp chưa thành lập CĐCS.

  

Liên đoàn Lao động Thành phố Sóc Trăng tổ chức Trung thu cho con CNVCLĐ.

     Việc thực hiện các giải pháp thu, quản lý sử dụng tài chính công đoàn đúng quy định đã góp phần cho LĐLĐ Thành phố Sóc Trăng thực hiện được vấn đề tự chủ tài chính trong hoạt động của đơn vị, cũng như trong công tác chăm lo cho người lao động. Đây còn là điều kiện để đảm bảo vai trò của Công đoàn trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; giáo dục, động viên người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị; làm ra nhiều sản phẩm, bảo đảm cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Sóc Trăng 

Trịnh Thị Bảo Khuyên