TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Zurück
CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VỚI CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN NHIỆM KỲ 2012 – 2017
Thực hiện công tác phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 - 2018 và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Các khu công nghiệp lần I, nhiệm kỳ 2012 - 2017, Công đoàn Các khu công nghiệp đã xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên cho từng CĐCS, xem đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng để phấn đấu thực hiện. Ban Thường vụ Công đoàn Các khu công nghiệp chỉ đạo các CĐCS tiến hành khảo sát nắm chặt số lao động trong các doanh nghiệp, tuyên truyền vận động người lao động tạo nguồn phát triển đoàn viên. Bên cạnh đó, chủ động làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp, BHXH tỉnh nắm, khảo sát số doanh nghiệp mới đi vào hoạt động, số lao động mới tham gia BHXH, để vận động thành lập CĐCS.

Nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Công đoàn Các khu công nghiệp tập trung chỉ đạo các CĐCS đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, phấn đấu 100% doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên thành lập tổ chức Công đoàn gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của CĐCS; thực hiện các hoạt động đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đưa ra giải pháp cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên, kịp thời khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đoàn viên. Kết quả, đã phát triển 6.199 đoàn viên, nâng tổng số hiện nay là 11.083 đoàn viên. Năm 2017, Công đoàn Các khu công nghiệp được LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng tặng Cờ thi đua xuất sắc trong công tác phát triển đoàn viên, với những thành tích trên đã góp phần hoàn thành chỉ tiêu chung của LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

Thành lập CĐCS tại Khu Công nghiệp An Nghiệp

Quang Toản