TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Zurück
ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN VÀ THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là một nhiệm vụ quan trọng nhằm tập hợp đông đảo CNVCLĐ vào tổ chức công đoàn để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; làm tốt công tác phát triển đoàn viên là nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, trong những năm qua Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 - 2018 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và chỉ tiêu được giao hàng năm. Với sự quan tâm của công đoàn các cấp, chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS hàng năm được thực hiện, kết quả năm sau cao hơn năm trước.

     Kết quả đó đã được chứng minh từ 2013 - 2017, đã thành lập 156 CĐCS, đạt 208% chỉ tiêu nhiệm kỳ; phát triển 22.879/15.000 đoàn viên mới, đạt 152,52% so với chỉ tiêu Nghị quyết đại hội IX Công đoàn tỉnh, đạt 107,82% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao. Với kết quả trên đã góp phần tăng số lượng CĐCS toàn tỉnh là 1.243 CĐCS (tăng 49 CĐCS so với nhiệm kỳ trước), phát triển được 11.861 đoàn viên, đạt 126,83%, nâng tổng số đoàn viên của tỉnh lên 56.066 đoàn viên.

Lễ kết nạp đoàn viên công đoàn

     Từ kết quả trên, đã chứng minh rằng: công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS của LĐLĐ tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Hầu hết, các cấp công đoàn trong tỉnh đều nhận thức tốt và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Mặt khác cũng cho thấy, CNVCLĐ ngày càng tin tưởng vào tổ chức công đoàn và sự nghiệp đổi mới của đất nước, tự nguyện tham gia vào tổ chức công đoàn. 
     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn có những khó khăn đó là: 
    1. Đa số các doanh nghiệp trong tỉnh có quy mô nhỏ, siêu nhỏ, do điều kiện sản xuất theo thời vụ nên lao động biến động rất lớn, rất khó khăn cho công tác tuyên truyền, vận động người lao động tình nguyện gia nhập tổ chức công đoàn.
    2. Sự chuyển dịch lao động trong tỉnh ra ngoài tỉnh; từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác ngày càng nhiều dẫn đến hàng năm đoàn viên giảm rất lớn, ảnh hưởng lớn đến chỉ tiêu phát triển đoàn viên, hơn nữa người sử dụng lao động chưa hiểu đúng, đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn cố tình né tránh hoặc không ủng hộ cho công đoàn tiếp cận vận động tuyên truyền người lao động tham gia tổ chức công đoàn.
     3. Sự quan tâm phối hợp giữa công đoàn với chính quyền và các cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền cho người sử dụng lao động về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tác phát triển đoàn viên có lúc, có nơi chưa chặt chẽ. Đội ngũ cán bộ làm công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS còn thiếu kỹ năng vận động quần chúng, chưa tổ chức nhiều các hoạt động vì lợi ích đoàn viên công đoàn để tạo sự khác biệt giữa đoàn viên công đoàn và người lao động chưa là đoàn viên.
     Từ những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trên, có thể rút ra một số kinh nghiệm như sau: 
     Một là: Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của tổ chức công đoàn. Tuy nhiên, muốn thực hiện tốt công tác này đòi hỏi phải có sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong tỉnh.
     Hai là: Các cấp công đoàn phải chủ động đổi mới, đa dạng hóa hình thức tiếp cận, phương pháp tuyên truyền vận động người lao động, vận động thành lập CĐCS; kết hợp các hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ của tổ chức công đoàn hướng về người lao động để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyên truyền vận động và tạo sự khác biệt giữa người lao động là đoàn viên và và người lao động.
     Ba là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao trách nhiệm của công đoàn cấp trên cơ sở đối với CĐCS trong việc hướng dẫn, giúp đỡ CĐCS thực hiện. Phải đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng vận động quần chúng cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp có nhiệt tình và tâm huyết với phong trào, nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.
     Bốn là: Chủ động tranh thủ kịp thời sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền, các ban ngành đoàn thể; hàng năm dành một phần kinh phí công đoàn cho công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên, vận động thành lập CĐCS và xây dựng CĐCS vững mạnh

Lương Văn Hòa