CÁC BAN NGHIỆP VỤ -> BAN TÀI CHÍNH CÁC BAN NGHIỆP VỤ -> BAN TÀI CHÍNH

 1. Chức năng:
 Tham mưu và giúp ban chấp hành, ban thường vụ quản lý tài chính, tài sản, hoạt động kinh tế và đầu tư xây dựng cơ bản của Công đoàn theo quy định của pháp luật. Giúp ban chấp hành, ban thường vụ ban hành các quy định, hướng dẫn về thu, phân phối, sử dụng, quản lý ngân sách Công đoàn.
 2. Nhiệm vụ:
 - Chỉ đạo và hướng dẫn các công đoàn cấp dưới, các đơn vị trực thuộc xây dựng và thực hiện dự toán ngân sách hàng năm; xét duyệt và tổng hợp dự toán hàng năm, quyết toán hàng quý và cả năm, báo cáo Ban Thường vụ trước khi gửi về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
- Thực hiện công tác kế toán, thống kê, tổng hợp tình hình thu, chi và quản lý tài chính, tài sản theo quy định của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
- Thực hiện chức năng giám đốc tài chính, thông qua công tác tài chính giúp ban thường vụ chỉ đạo thực hiện các mặt công tác khác của công đoàn.
- Tổ chức kiểm tra tài chính, tài sản các công đoàn cấp dưới, các đơn vị trực thuộc, bảo đảm thu, chi và quản lý tốt tài chính, tài sản công đoàn.
- Đề xuất kế hoạch tổ chức việc làm kinh tế của công đoàn; hướng dẫn các cấp công đoàn làm kinh tế công đoàn.
- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tài chính các cấp công đoàn và các đơn vị trực thuộc.
3. Cơ cấu tổ chức

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Nguyệt Thu

UV BTV – Trưởng Ban Tài Chính

2

Nguyễn Thị Tuyến

UV BCH - Phó Trưởng Ban Tài Chính

3

Huỳnh Minh Phúc

Thủ quỹ

4

Lý Ngọc Như

Chuyên viên

liên kết web