LỊCH SỬ CÔNG ĐOÀN -> BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, NHIỆM KỲ 2013-2018 LỊCH SỬ CÔNG ĐOÀN -> BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, NHIỆM KỲ 2013-2018

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 2018 - 2023

STT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác
1 Ngô Thái Chân TUV - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
2 Nguyễn Văn Thanh Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
3 Lục Bích Phúc Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 
4 Trịnh Thị Bảo Khuyên Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
5 Lương Văn Hòa UV.BTV LĐLĐ tỉnh - Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh
6 Trần Nguyệt Thu UV.BTV LĐLĐ tỉnh - Trưởng ban Tài chính LĐLĐ tỉnh
7 Lê Việt Triều UV.BTV LĐLĐ tỉnh - Trưởng ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ tỉnh
8 Thạch Thùy Trang UV.BTV LĐLĐ tỉnh - Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh
9 Huỳnh Văn Cương UV.BTV LĐLĐ tỉnh - Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh
10 Nguyễn Thị Quyền UV.BTV LĐLĐ tỉnh - Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh
11 Nguyễn Ngọc Thủy UV.BTV LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch CĐ viên chức tỉnh
12 Hồ Minh Quang UV.BTV LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Sóc Trăng
13 Phạm Thanh Loan UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh
14 Chiêm Anh Như UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Phó Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh
15 Nguyễn Thị Tuyến UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Phó Trưởng ban Tài chính LĐLĐ tỉnh
16 Nguyễn Văn Hóa UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục
17 Âu Nguyệt Đào UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch CĐ ngành Y tế
18 Trương Thị Loan Anh UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Long Phú
19 Lâm Quang Toản UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Kế Sách
20 Trần Hoàng Việt UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Trần Đề
21 Lê Minh Trí UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Mỹ Xuyên
22 Phan Văn Đê UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ Thị xã Vĩnh Châu
23 Huỳnh Văn Chính UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạnh Trị
24 Nguyễn Thành Nghiêm UVBCH LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Mỹ Tú
25 Nguyễn Thành Nghĩa UVBCH LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Thành
26 Trần Ninh Thuận UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ thị xã Ngã Năm
27 Trần Dũng Kiệt UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Cù Lao Dung
28 Phan Tấn Phong UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Phó Chủ tịch công đoàn các khu công nghiệp
29 Mã Chí Thanh UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh
30 Đàm Lực Sĩ UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh
31 Lâm Long UV.BCH LĐLĐ tỉnh - PGĐ - Chủ tịch CĐCS Cty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh
32 Trần Anh Hòa UV.BCH LĐLĐ tỉnh - PGĐ - Chủ tịch CĐCS Cty CP Cấp nước Sóc Trăng
33 Phạm Tuân UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh
34 Trần Duy Thái UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh
35 Trần Thị Kim Phượng UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
36 Thái Rết UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh
37 Phạm Văn Đâu UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh

 

ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ NHIỆM KỲ 2018 - 2023

STT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác
1 Ngô Thái Chân TUV - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
2 Nguyễn Văn Thanh Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
3 Lục Bích Phúc Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 
4 Trịnh Thị Bảo Khuyên Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 
5 Lương Văn Hòa UV.BTV LĐLĐ tỉnh - Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh
6 Trần Nguyệt Thu UV.BTV LĐLĐ tỉnh - Trưởng ban Tài chính LĐLĐ tỉnh
7 Lê Việt Triều UV.BTV LĐLĐ tỉnh - Trưởng ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ tỉnh
8 Thạch Thùy Trang UV.BTV LĐLĐ tỉnh - Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh
9 Huỳnh Văn Cương UV.BTV LĐLĐ tỉnh - Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh
10 Nguyễn Thị Quyền UV.BTV LĐLĐ tỉnh - Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh
11 Nguyễn Ngọc Thủy UV.BTV LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch CĐ viên chức tỉnh
12 Hồ Minh Quang UV.BTV LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Sóc Trăng
liên kết web