CÁC BAN NGHIỆP VỤ -> BAN NỮ CÔNG CÁC BAN NGHIỆP VỤ -> BAN NỮ CÔNG

1.    Chức năng:
 Nghiên cứu, tham mưu giúp ban chấp hành, ban thường vụ về công tác vận động nữ CNVCLĐ; chính sách, pháp luật có liên quan đến nữ CNVCLĐ; những vấn đề về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn; công tác cán bộ nữ và vì sự tiến bộ của nữ CNVCLĐ.
2.Nhiệm vụ:
 - Đề xuất chủ chương về công tác vận động, giáo dục nữ CNVCLĐ.
- Tham mưu, đề xuất các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, cán bộ nữ; các vấn đề về công tác gia đình, về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới; công tác bảo vệ, chăm sóc bà mẹ-trẻ em và công tác dân số/SKSS/KHHGĐ.
- Phối hợp với các ban, đơn vị, các tổ chức và cơ quan liên quan đề xuất, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, luật pháp đối với lao động nữ, trẻ em.  
- Theo dõi, hướng dẫn hoạt động chuyên đề nữ công của công đoàn các cấp. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nữ công. Chủ động phối hợp với các ban triển khai, sơ kết, tổng kết những chuyên đề công tác về nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công. Tổng hợp tình hình nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công báo cáo ban thường vụ và Tổng Liên đoàn.
3. Cơ cấu tổ chức

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Phạm Thanh Loan

UVTV – Trưởng Ban Nữ công

2

Huỳnh Thị Thu Thủy

Phó Trưởng Ban Nữ công

liên kết web