TIN KINH TẾ - XÃ HỘI TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Back
Quán triệt quan điểm của Đảng về công tác Công đoàn
Sáng 18.10, tại lớp tập huấn cán bộ Công đoàn chủ chốt cấp tỉnh, thành, ngành năm 2019 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương quán triệt quan điểm của Đảng về công tác Công đoàn trong tình hình mới.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương quán triệt quan điểm của Đảng về công tác Công đoàn trong tình hình mới đối với các cán bộ công đoàn chủ chốt. Ảnh: Hải Nguyễn

         Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và hơn 300 cán bộ công đoàn chủ chốt cấp, tỉnh, thành, ngành, tổng công ty, các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự.

       Tại lớp tập huấn, đồng chí Trương Thị Mai đã đề cập những văn bản rất quan trọng của Đảng liên quan đến quan điểm của Đảng về Công đoàn, người lao động: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Nghị quyết số 20-NQ/TW (2008) về “Tiếp thục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết số 06-NQ/TW (2016) “Về việc thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”; Kết luận số 80-KL/TW (2010) và Thông báo kết luận số 22-TB/TW (2017) của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW về phát triển công đoàn trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; Các văn bản về quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ của Ban Bí thư: Chỉ thị số 22/CT-TW (2008), Kết luận số 96-KL/TW (2014), Chỉ thị số 37-CT/TW (2019); Nghị quyết số 18-NQ/TW (2017) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Lớp tập huấn cán bộ Công đoàn chủ chốt cấp tỉnh, thành, ngành năm 2019. Ảnh: Hải Nguyễn.

         Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, trong các tổ chức chính trị - xã hội, Đảng, Nhà nước và xã hội luôn dành cho tổ chức Công đoàn một vị trí đặc biệt; nhất là khi Việt Nam bước vào xây dựng nền kinh tế thị trường, Công đoàn phải là tổ chức đầu tiên có sự đột phá để bảo vệ người lao động. Nếu Công đoàn không mạnh thì không đại diện được theo luật pháp để bảo vệ được đoàn viên, người lao động, và như vậy rủi ro của người lao động sẽ lớn. Vì vậy, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh từng cán bộ công đoàn cũng phải mạnh để bảo vệ được quyền lợi của người lao động. 
       Đồng chí Trương Thị Mai tin rằng, trong 10 năm tiếp theo, Công đoàn vẫn là tổ chức lớn nhất, mạnh nhất, nhưng đồng chí nhấn mạnh, tổ chức Công đoàn phải liên tục đổi mới để củng cố, phát triển; để lựa chọn đầu tiên của người lao động là tổ chức Công đoàn… Tổ chức Công đoàn cần phải linh hoạt, cơ động hơn để bất cứ khi nào đoàn viên, người lao động cần là có mặt...
         Đồng chí Trương Thị Mai cũng trao đổi về vấn đề công tác thể chế; những vấn đề liên quan đến người lao động trong khu vực doanh nghiệp; những vấn đề phát sinh gần đây để tổ chức Công đoàn nhìn nhận và đưa ra các giải pháp phù hợp, đáp ứng được niềm tin của Đảng và đoàn viên, người lao động…

QUẾ CHI- HẢI NGUYỄN

Nguồn: https://laodong.vn/cong-doan/quan-triet-quan-diem-cua-dang-ve-cong-tac-cong-doan-760910.ldo


văn bản mới
liên kết web