TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
Các CĐCS trường học trực thuộc LĐLĐ huyện Cù Lao Dung tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2020-2021
Căn cứ Nghị định 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Đặc biệt, quán triệt và triển khai thực hiện Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT, ngày 19/5/2020 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập. Công văn số 60/LĐLĐ, ngày 10/9/2020 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện về việc tổ chức hội nghị viên chức, người lao động năm học 2020-2021, đến ngày 07/10/2020 trên địa bàn huyện đã có 31/31 CĐCS trường học phối hợp với Hiệu trưởng nhà trưởng tổ chức Hội nghị nhà giáo, người lao động, đạt tỷ lệ 100%.

          Hội nghị cán bộ, nhà giáo, người lao động ở các trường được tổ chức nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ của cán bộ nhà giáo, người quản lý, người lao động, xây dựng và đưa ra quyết nghị hội nghị nhằm nâng cao chất lượng quản lý giáo dục, chất lượng dạy và học, chất lượng các phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ cán bộ nhà giáo, người lao động với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, rõ ràng, minh bạch, sát với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính quyền về phát triển sự nghiệp giáo dục tại địa phương. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, các đơn vị trường học đã tổ chức hội nghị cán bộ, nhà giáo, người lao động năm học 2020 - 2021 thành công tốt đẹp.

Quang cảnh hội nghị

           Hội nghị cán bộ, nhà giáo người lao động năm học 2020 - 2021, các đơn vị trường đã tổ chức tổng kết hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm học 2019 - 2020, xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2020 - 2021, cũng trong kỳ hội nghị năm nay đã có 14 đơn vị trường tổ chức bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Khen thưởng các cá nhân đạt thành tích nhân Hội nghị

          Các Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trường học, tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, nhà giáo, người lao động năm học 2019 - 2020, công bố các quyết định khen thưởng của nhà nước và Công đoàn tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể các nhân có thành tích tiêu biểu năm học vừa qua, căn cứ vào nhiệm vụ, chỉ tiêu năm học 2020 - 2021, phối hợp với các Hiệu trưởng ký kết giao ước thi đua và tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm học 2020-2021.

LĐLĐ huyện Cù Lao Dung